سیستم افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی دانشگا ه آزاد اسلامی واحد استهبان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  .لطفا شماره کارت تغذیه را وارد نمایید
  .لطفا شماره دانشجویی را وارد نمایید
   توجه: توجه:حد اكثر مهلت رزرو غذا تا روزهاي پنجشنبه ساعت 14 ميباشد.
                           
مديريت اموال كتابخانه مديريت خوابگاه تردد خوابگاه خدمات رفاهي امور مالي مديريت آموزش