سیستم افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی دانشگا ه آزاد اسلامی واحد استهبان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   نام كاربري : شماره كارت تغذيه و كلمه عبور : براي دانشجويان شماره دانشجوئي و براي اساتيد و كارمندان تكرار همان شماره كارت تغذيه ميباشد. (دانشجويان)براي رزرو غذا ابتدا گزينه هفته بعد را انتخاب سپس خانه هاي تعداد و سلف را با عدد 1 پر كرده و در پايان روي گزينه تاييد كليك كنيد.ضمناحداكثر فرصت رزرو غذاي هفته بعد تا ساعت 15روز پنجشنبه ميباشد.