سیستم افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی دانشگا ه آزاد اسلامی واحد استهبان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   نام کاربري:شماره کارت تغذيه و کلمه عبور شماره دانشجوئي مي باشد. ضمنا حداکثر مهلت رزرو غذا براي هفته هاي بعد تا ساعت 14/30 پنجشنبه ميباشد.